വര്‍ക്കല ക്ഷേത്രം - പൊന്‍മുടി ബസ്‌ സര്‍വ്വീസ് Varkala Temple Ponmudi KSRTC Bus Service

കെ .എസ് .ആര്‍ .ടി .സി  വര്‍ക്കല ക്ഷേത്രം - പൊന്‍മുടി  ബസ്‌  സര്‍വ്വീസ്  ആരംഭിച്ചു .

സമയം  വര്‍ക്കല ക്ഷേത്രം -08 .40 AM   .

ആറ്റിങ്ങല്‍-9.15AM KSRTC  VARKALA TEMPLE - PONMUDI BUS SERVICE

TIME SCHEDULE 

VARKLA TEMPLE-  8.40 AM

ATTINGAL-               9.15 AM

  പൊന്മുടി) (the Golden Peak) is a hill station in the Thiruvananthapuram district of Kerala in India. Its located 61 km north-east of Trivandrum city at an altitude of 1100 m. It is a part of the Western Ghats mountain range that runs parallel to the Arabian Sea.

Ponmudi is blessed with scenic splendor and natural beauty, Ponmudi has a carpet of thick tropical forest that rolls down to the foot of the hill range. No doubt, the salubrious atmosphere and the twisted trails across clear streams must have contributed to her health.

Popular Posts